Chính sách tuyển dụng - đào tạo

Tương xứng với kết quả công việc, đóng góp cho công ty, cạnh tranh theo thị trường, khuyến khích tăng kết quả và chất lượng công việc; công bằng và minh bạch.
Tập đoàn Hoàn Cầu luôn tạo điều kiện để mỗi cán bộ nhân viên công ty phát huy tối đa năng lực, sáng tạo và sự gắn bó với công ty
Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên thành thạo về nghề nghiệp, chuẩn mực trong đạo đức kinh doanh, chuyên nghiệp trong phong cách làm việc và nhiệt tình khách hàng;
Tuyển dụng nhân sự “đúng người - đúng việc” là nguyên tắc hàng đầu cho nhu cầu thật tế của công ty