Giới thiệu

Nhận thức được tầm quan trọng của ngành giáo dục đối với sự phát triển của một quốc gia, từ năm 2014, Tập đoàn Hoàn Cầu đã bắt đầu tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng nhằm gia tăng chất lượng cũng như đáp ứng nhu cầu giáo dục ngày một tăng cao.

Sứ mệnh giáo dục:
Phục vụ giáo dục đại chúng, thu hút và bồi dưỡng nhân tài, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, gắn với nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, xây dựng một môi trường văn hóa dạy và học văn minh, hiện đại.